Povolení na levné plechové garáže

Od 1. ledna 2013 vstoupIA v platnost novela stavebního zákona.

Nejdůležitějšími změnami pro stavebníky jsou:

1) Územní posouzení, ohlášení ani povolení nevyžadují:

• skleník do 40 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
• bazén do 40 m² zastavěné plochy na pozemku na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
• stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťovaná v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50% části celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinného rekreaci (např. sklady sezónních potřeb, zahradního nářadí, pergoly, apod.)

2) Ohlášení nevyžadují

přípojky nad 50 m (stále je, ale nutné územní posouzení).

3) Stavební povolení nevyžadují

stavby do 50 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.

4) Změny druhu pozemků do 300 m²

nevyžadují žádné územní posouzení, od 300 m² do 1000 ² – vyžadují územní souhlas a nad 1000 m²- vyžadují územní rozhodnutí.

PŮVODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ DO 31.12.2012

LEVNÉ PLECHOVÉ GARÁŽE do 25m2 zastavěné plochy

Garáž do 25m2 zastavěné plochy nevyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení. Povoluje se v režimu územního souhlasu podle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu" je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

K oznámení se přiloží:

  • výpis o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí
  • katastrální situace s označenou dotčenou parcelou
  • situace se zakreslenou garáží okótovanou od hranic pozemku a budov
  • podpisy sousedů na situaci
  • grafické přílohy ve 2 (případně 3) vyhotoveních *
  • případně další doklady podle požadavku stavebního úřadu

* grafické přílohy k oznámení upřesňuje vyhláška č. 503/2006 Sb. následovně:
„jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresu podle jeho charakteru zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů."

Závěr:

Zákon ani prováděcí vyhlášky nepožadují. aby přílohou žádosti o „Oznámení ...." byla projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem. Postačuje prospekt výrobce nebo dodavatele, kde je zakreslen půdorys, pohledy na fasády a technický popis. Elektroinstalace se nepředkládá.

Formuláře KE STAŽENÍ ZDE:

Garáž nad 25 m2 zastavěné plochy

Garáž přes 25m2 zastavěné plochy vyžaduje podle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a stavební povolení, stavební úřad může obě řízení provést jako sloučené. Formulář žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Seznam příloh je uveden v části B formuláře, kde je mimo jiné uvedeno taxativně: projektová dokumentace stavby. Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

Závěr:

Na každou garáž s konkrétními rozměry musí být vypracována autorizovaným projektantem individuelní projektová dokumentace v rozsahu podle vyhlášky včetně situace jejího umístění. Tuto dokumentaci operativně dodáváme klientům po podpisu závazné objednávky. Každý projekt je autorizován autorizovaným projektantem a jedná se o originál. Cena za vyhotovení projektu je cca 5 tisíc Kč dle náročnosti.

Formuláře KE STAŽENÍ ZDE:

Tip z nabídky: plechové garáže

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Bohuchval Vakoun, tel.: 723 641 448

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.